Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Massage en Wellness praktijk Totaliz

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen massage en wellness praktijk Totaliz en een cliënt waarop de praktijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Inspanningen massage en Wellness praktijk Totaliz

Massage en wellness praktijk Totaliz zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Massage en wellness praktijk Totaliz zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan massage en wellness praktijk Totaliz melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag massage en wellness praktijk Totaliz de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening brengen met 50% voor de eerste keer. Bij meerdere keren wordt 100% gerekend. Annuleren van afspraken kan online via het boeking systeem of telefonisch/WhatsApp. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag massage en wellness praktijk Totaliz de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aan komen kan massage en wellness praktijk Totaliz de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Massage en wellness praktijk Totaliz moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

 

Betaling

Massage en wellness praktijk Totaliz vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de standaardprijzen van de producten in de praktijk mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

 

Persoonsgegevens

De cliënt voorziet massage en wellness praktijk Totaliz vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de masseur aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Massage en wellness praktijk Totaliz neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Massage en wellness praktijk Totaliz behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Massage en wellness praktijk Totaliz zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

 

Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de masseur verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Aansprakelijkheid

Massage en wellness praktijk Totaliz is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de masseur is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Massage en wellness praktijk Totaliz is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de Praktijk.

 

Garantie

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij massage en wellness praktijk Totaliz gekochte producten, geld geen geld terug garantie maar kunnen deze ongebruikt en in de originele verpakking geruild worden voor andere producten van massage en wellness praktijk Totaliz doch binnen een week (7 dagen). Dit met uitzondering van de Aloë Vera producten van Forever die binnen een maand retour worden genomen.

 

Beschadiging & diefstal

Massage en wellness praktijk Totaliz heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Massage en wellness praktijk Totaliz meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de praktijk en de behandelende masseur. Massage en wellness praktijk Totaliz moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal massage en wellness praktijk Totaliz de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien massage en wellness praktijk Totaliz en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever.

 

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft massage en wellness praktijk Totaliz het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.

Op elke overeenkomst tussen massage en wellness praktijk Totaliz en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Massage en wellness praktijk Totaliz betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

Massage en wellness praktijk Totaliz aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.

 

Apeldoorn, 1 januari 2022